KVK

Aydınlatma Metni

ASELSAN SOSYAL İNOVASYON LİDERLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Derneğimiz, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, Dernek ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmektedir. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği (“ASİL” ve/veya “Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel veriler, kişisel verilerinizi ASİL’e açıklamanıza konu olan ve/veya aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

ASİL tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi  kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, etkinlik yönetimi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası, kazanç ve bağış faaliyet ve süreçlerinin planlanması ve icrası,

ASİL’e üyeliğinizin oluşturulması, sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, ASİL’in etkinlik ve organizasyon yönetimi ve düzenlenmesi süreçleri, ASİL üyelerine özel olarak sağladığı fayda ve avantajlardan yararlandırılmanız, 

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereği çalışan verilerinin işlenmesi,

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve sözleşme/protokoller kapsamında staj/mesleki eğitim/burs/eğitim programı faaliyetlerinin yürütülmesi,

İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanan görevli veya yetkili mercilerin bilgi veya belge taleplerinin karşılanması,

İmzalanan staj/mesleki eğitim sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesidir.

Bu hukuki sebeple sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; ASİL’in web sitesi veya e-posta gibi kanallar aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

ASİL’in ve ASİL ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini kapsamında, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Dernek denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Dernek faaliyetlerinin Dernek prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Dernek yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini.

ASİL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi.

ASİL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası kapsamında; ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası.

Kişisel verilerinizin ASİL tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.asildernegi.org.tr internet sitesinde yer alan ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği                   

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak iştiraklerimize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ASİL tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak, fiziki ve/veya elektronik ortamlarda, size fayda sağlanması, Dernek içi gerekliliklerin yerine getirilmesi/faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve/veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından düzenlenen yöntemlerle derneğimize iletmeniz durumunda, Dernek talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ASİL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir. 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerinin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

e) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla ASİL ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda veri hakkında yapılacak işlemler ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından belirtilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle derneğimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince yazılı olarak derneğimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede derneğimize ilgili kanun kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi belirli ve anlaşılır yapacak gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; dernek web sitesi başvuru formu adresinde yer alan ASİL KVKK Başvuru Formunu doldurarak formun imzalı bir nüshasını asildernegi@gmail.com e-posta adresine veya Mehmet Akif Ersoy Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 16 Yenimahalle Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği’nin KEP adresi olan aselsan@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.